Hotline: 0923199968

Vật tư ngành lạnh

 • bình tách dầu, bình tách dầu 10, bình tách dầu 12, bình tách dầu 16, bình tách dầu 19, bình tách dầu 22, bình tách dầu 28, bình tách dầu 35, bình tách dầu 42

  Bình tách dầu 12

  Bình tách dầu 12 được lắp đặt tại đầu đẩy của máy nén, có chức năng tách dầu lẫn trong dòng môi chất nóng dạng hơi đi ra từ máy nén, đồng thời hồi dầu về lại máy nén, giúp máy nén hoạt động ổn định.

 • bình tách dầu, bình tách dầu 10, bình tách dầu 12, bình tách dầu 16, bình tách dầu 19, bình tách dầu 22, bình tách dầu 28, bình tách dầu 35, bình tách dầu 42

  Bình tách dầu 16

  Bình tách dầu 16 được lắp đặt tại đầu đẩy của máy nén, có chức năng tách dầu lẫn trong dòng môi chất nóng dạng hơi đi ra từ máy nén, đồng thời hồi dầu về lại máy nén.

 • bình tách dầu, bình tách dầu 10, bình tách dầu 12, bình tách dầu 16, bình tách dầu 19, bình tách dầu 22, bình tách dầu 28, bình tách dầu 35, bình tách dầu 42

  Bình tách dầu 22

  Bình tách dầu 22 được lắp đặt tại đầu đẩy của máy nén, có chức năng tách dầu lẫn trong dòng môi chất nóng dạng hơi đi ra từ máy nén, đồng thời hồi dầu về lại máy nén.

 • bình tách dầu, bình tách dầu 10, bình tách dầu 12, bình tách dầu 16, bình tách dầu 19, bình tách dầu 22, bình tách dầu 28, bình tách dầu 35, bình tách dầu 42

  Bình tách dầu 28

  Bình tách dầu 28 được lắp đặt tại đầu đẩy của máy nén, có chức năng tách dầu lẫn trong dòng môi chất nóng dạng hơi đi ra từ máy nén, đồng thời hồi dầu về lại máy nén.

 • bình tách dầu, bình tách dầu 10, bình tách dầu 12, bình tách dầu 16, bình tách dầu 19, bình tách dầu 22, bình tách dầu 28, bình tách dầu 35, bình tách dầu 42

  Bình tách dầu 35

  Bình tách dầu 35 được lắp đặt tại đầu đẩy của máy nén, có chức năng tách dầu lẫn trong dòng môi chất nóng dạng hơi đi ra từ máy nén, đồng thời hồi dầu về lại máy nén, giúp máy nén hoạt động trơn tru, lâu dài.

 • Bình tách lỏng, bình tách lỏng phi 10, bình tách lỏng phi 12, bình tách lỏng phi 16, bình tách lỏng phi 19, bình tách lỏng phi 22, bình tách lỏng phi 28, bình tách lỏng phi 35, bình tách lỏng phi 42, bình tách lỏng phi 54,bình tách lỏng 12, bình tách lỏng 16, bình tách lỏng 19, bình tách lỏng 22, bình tách lỏng 28, bình tách lỏng 35, bình tách lỏng 42, bình tách lỏng 54,

  Bình tách lỏng 12

  Bình tách lỏng 12 được lắp đặt trước đầu hút của máy nén, có tác dụng tách môi chất lạnh dạng lỏng bị lẫn trong dòng môi chất lạnh dạng hơi trước khi đi vào máy nén.

Hotline: 0923199968

0923199968