Hotline: 0923199968

Tin Tức

Kho lạnh bảo quản vacxin

Kho lạnh bảo quản vacxin

Kho lạnh bảo quản trong y tế, đặc biệt là kho lạnh bảo quản vacxin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực y tế nói riêng và xã hội nói chung bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người.

Dây Truyền Cấp Đông IQF Trong Kho Lạnh

Dây Truyền Cấp Đông IQF Trong Kho Lạnh

IQF viết tắt của từ “Individual Quick Frozen” nghĩa là cấp đông nhanh từng cá thể. Quy trình là đặt từng cá thể vào trong môi trường có nhiệt độ từ -40oC đến -35oC và sau dưới 30 phút mà nhiệt độ trung tâm của cá thể đó đạt -18oC thì được gọi là IQF.

Hotline: 0923199968

0923199968