Hotline: 0923199968

Vật tư ngành lạnh

 • Bình tách lỏng f12 12mm, Bình tách lỏng 12, Bình tách lỏng f16 16mm, Bình tách lỏng 16, Bình tách lỏng f19 19mm, Bình tách lỏng 19, Bình tách lỏng f22 22mm, Bình tách lỏng 22, Bình tách lỏng f28 28mm, Bình tách lỏng 28, Bình tách lỏng f42 42mm, Bình tách lỏng 42, Bình tách lỏng f35 35mm, Bình tách lỏng 35, Bình tách lỏng, bình tách lỏng phi 10, bình tách lỏng phi 12, bình tách lỏng phi 16, bình tách lỏng phi 19, bình tách lỏng phi 22, bình tách lỏng phi 28, bình tách lỏng phi 35, bình tách lỏng phi 42, bình tách lỏng phi 54,bình tách lỏng 12, bình tách lỏng 16, bình tách lỏng 19, bình tách lỏng 22, bình tách lỏng 28, bình tách lỏng 35, bình tách lỏng 42, bình tách lỏng 54,

  Bình tách lỏng 16

  Bình tách lỏng 16 được lắp đặt trước đầu hút của máy nén, có tác dụng tách môi chất lạnh dạng lỏng bị lẫn trong dòng môi chất lạnh dạng hơi trước khi đi vào máy nén.

 • Bình tách lỏng f12 12mm, Bình tách lỏng 12, Bình tách lỏng f16 16mm, Bình tách lỏng 16, Bình tách lỏng f19 19mm, Bình tách lỏng 19, Bình tách lỏng f22 22mm, Bình tách lỏng 22, Bình tách lỏng f28 28mm, Bình tách lỏng 28, Bình tách lỏng f42 42mm, Bình tách lỏng 42, Bình tách lỏng f35 35mm, Bình tách lỏng 35, Bình tách lỏng, bình tách lỏng phi 10, bình tách lỏng phi 12, bình tách lỏng phi 16, bình tách lỏng phi 19, bình tách lỏng phi 22, bình tách lỏng phi 28, bình tách lỏng phi 35, bình tách lỏng phi 42, bình tách lỏng phi 54,bình tách lỏng 12, bình tách lỏng 16, bình tách lỏng 19, bình tách lỏng 22, bình tách lỏng 28, bình tách lỏng 35, bình tách lỏng 42, bình tách lỏng 54,

  Bình tách lỏng 19

  Bình tách lỏng 19 được lắp đặt trước đầu hút của máy nén, có tác dụng tách môi chất lạnh dạng lỏng bị lẫn trong dòng môi chất lạnh dạng hơi trước khi đi vào máy nén.

 • Bình tách lỏng f12 12mm, Bình tách lỏng 12, Bình tách lỏng f16 16mm, Bình tách lỏng 16, Bình tách lỏng f19 19mm, Bình tách lỏng 19, Bình tách lỏng f22 22mm, Bình tách lỏng 22, Bình tách lỏng f28 28mm, Bình tách lỏng 28, Bình tách lỏng f42 42mm, Bình tách lỏng 42, Bình tách lỏng f35 35mm, Bình tách lỏng 35, Bình tách lỏng, bình tách lỏng phi 10, bình tách lỏng phi 12, bình tách lỏng phi 16, bình tách lỏng phi 19, bình tách lỏng phi 22, bình tách lỏng phi 28, bình tách lỏng phi 35, bình tách lỏng phi 42, bình tách lỏng phi 54,bình tách lỏng 12, bình tách lỏng 16, bình tách lỏng 19, bình tách lỏng 22, bình tách lỏng 28, bình tách lỏng 35, bình tách lỏng 42, bình tách lỏng 54,

  Bình tách lỏng 22

  Bình tách lỏng 22 được lắp đặt trước đầu hút của máy nén, có tác dụng tách môi chất lạnh dạng lỏng bị lẫn trong dòng môi chất lạnh dạng hơi trước khi đi vào máy nén.

 • Bình tách lỏng f12 12mm, Bình tách lỏng 12, Bình tách lỏng f16 16mm, Bình tách lỏng 16, Bình tách lỏng f19 19mm, Bình tách lỏng 19, Bình tách lỏng f22 22mm, Bình tách lỏng 22, Bình tách lỏng f28 28mm, Bình tách lỏng 28, Bình tách lỏng f42 42mm, Bình tách lỏng 42, Bình tách lỏng f35 35mm, Bình tách lỏng 35, Bình tách lỏng, bình tách lỏng phi 10, bình tách lỏng phi 12, bình tách lỏng phi 16, bình tách lỏng phi 19, bình tách lỏng phi 22, bình tách lỏng phi 28, bình tách lỏng phi 35, bình tách lỏng phi 42, bình tách lỏng phi 54,bình tách lỏng 12, bình tách lỏng 16, bình tách lỏng 19, bình tách lỏng 22, bình tách lỏng 28, bình tách lỏng 35, bình tách lỏng 42, bình tách lỏng 54,

  Bình tách lỏng 28

  Bình tách lỏng 28 được lắp đặt trước đầu hút của máy nén, có tác dụng tách môi chất lạnh dạng lỏng bị lẫn trong dòng môi chất lạnh dạng hơi về máy nén.

 • Bình tách lỏng f12 12mm, Bình tách lỏng 12, Bình tách lỏng f16 16mm, Bình tách lỏng 16, Bình tách lỏng f19 19mm, Bình tách lỏng 19, Bình tách lỏng f22 22mm, Bình tách lỏng 22, Bình tách lỏng f28 28mm, Bình tách lỏng 28, Bình tách lỏng f42 42mm, Bình tách lỏng 42, Bình tách lỏng f35 35mm, Bình tách lỏng 35, Bình tách lỏng, bình tách lỏng phi 10, bình tách lỏng phi 12, bình tách lỏng phi 16, bình tách lỏng phi 19, bình tách lỏng phi 22, bình tách lỏng phi 28, bình tách lỏng phi 35, bình tách lỏng phi 42, bình tách lỏng phi 54,bình tách lỏng 12, bình tách lỏng 16, bình tách lỏng 19, bình tách lỏng 22, bình tách lỏng 28, bình tách lỏng 35, bình tách lỏng 42, bình tách lỏng 54,

  Bình tách lỏng 35

  Bình tách lỏng 35 được lắp đặt trước đầu hút của máy nén, có tác dụng tách môi chất lạnh dạng lỏng bị lẫn trong dòng môi chất lạnh dạng hơi, đồng thời hồi dầu về máy nén giúp máy nén hoạt động ổn định.

 • Bình tách lỏng f12 12mm, Bình tách lỏng 12, Bình tách lỏng f16 16mm, Bình tách lỏng 16, Bình tách lỏng f19 19mm, Bình tách lỏng 19, Bình tách lỏng f22 22mm, Bình tách lỏng 22, Bình tách lỏng f28 28mm, Bình tách lỏng 28, Bình tách lỏng f42 42mm, Bình tách lỏng 42, Bình tách lỏng f35 35mm, Bình tách lỏng 35, Bình tách lỏng, bình tách lỏng phi 10, bình tách lỏng phi 12, bình tách lỏng phi 16, bình tách lỏng phi 19, bình tách lỏng phi 22, bình tách lỏng phi 28, bình tách lỏng phi 35, bình tách lỏng phi 42, bình tách lỏng phi 54,bình tách lỏng 12, bình tách lỏng 16, bình tách lỏng 19, bình tách lỏng 22, bình tách lỏng 28, bình tách lỏng 35, bình tách lỏng 42, bình tách lỏng 54,

  Bình tách lỏng 42

  Bình tách lỏng 42 được lắp đặt trước đầu hút của máy nén, có tác dụng tách môi chất lạnh dạng lỏng bị lẫn trong dòng môi chất lạnh dạng hơi, đảm bảo dòng môi chất khi đi vào máy nén phải ở trạng thái hơi hoàn toàn.

Hotline: 0923199968

0923199968

You cannot copy content of this page