Hotline: 0923199968

Sản phẩm

Bình chứa cao áp 2.1L

Bình chứa cao áp 2.1L

Bình chứa cao áp 2.1L được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn…

Bình chứa cao áp 3.2L

Bình chứa cao áp 3.2L

Bình chứa cao áp 3.2L được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn…

Bình chứa cao áp 6.2L

Bình chứa cao áp 6.2L

Bình chứa cao áp 6.2L được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn…

Bình chứa cao áp 5.5L

Bình chứa cao áp 5.5L

Bình chứa cao áp 5.5L được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn…

Bình chứa cao áp 4.0L

Bình chứa cao áp 4.0L

Bình chứa cao áp 4.0L được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn…

Bình chứa cao áp 7L

Bình chứa cao áp 7L

Bình chứa cao áp 7L được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn…

Hotline: 0923199968

0923199968